2021.11.24.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.10.6 => v1.11.0
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.10.6 => v1.11.0
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.10.6 => v1.11.0
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.10.6 => v1.11.0
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.10.6 => v1.11.0
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.10.6 => v1.11.0
Dátum: 2021.11.24. 22:09:24 #

2021.11.23.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.10.5 => v1.10.6
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.10.5 => v1.10.6
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.10.5 => v1.10.6
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.10.5 => v1.10.6
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.10.5 => v1.10.6
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.10.5 => v1.10.6
Dátum: 2021.11.23. 17:13:35 #

2021.11.19.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.10.4 => v1.10.5
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.10.4 => v1.10.5
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.10.4 => v1.10.5
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.10.4 => v1.10.5
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.10.4 => v1.10.5
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.10.4 => v1.10.5
Dátum: 2021.11.19. 22:02:04 #

2021.11.18.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.10.3 => v1.10.4
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.10.3 => v1.10.4
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.10.3 => v1.10.4
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.10.3 => v1.10.4
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.10.3 => v1.10.4
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.10.3 => v1.10.4
Dátum: 2021.11.18. 20:26:15 #

2021.11.16.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.10.2 => v1.10.3
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.10.2 => v1.10.3
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.10.2 => v1.10.3
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.10.2 => v1.10.3
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.10.2 => v1.10.3
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.10.2 => v1.10.3
Dátum: 2021.11.16. 23:17:22 #