2022.02.10.

Frissítve:

- YTFE (YouTube Frontend) Manual 1.12.4 => 1.12.5
- YTFE (YouTube Frontend) FreeBSD AMD64 1.12.4 => 1.12.5
- YTFE (YouTube Frontend) Solaris AMD64 1.12.4 => 1.12.5
- YTFE (YouTube Frontend) Linux AMD64 1.12.4 => 1.12.5
- YTFE (YouTube Frontend) Linux i686 1.12.4 => 1.12.5
- YTFE (YouTube Frontend) OpenBSD AMD64 1.12.4 => 1.12.5
Dátum: 2022.02.10. 14:38:59 #

2022.02.04.

Frissítve:

- YTFE (YouTube Frontend) Manual 1.12.3 => 1.12.4
- YTFE (YouTube Frontend) FreeBSD AMD64 1.12.3 => 1.12.4
- YTFE (YouTube Frontend) Solaris AMD64 1.12.3 => 1.12.4
- YTFE (YouTube Frontend) Linux AMD64 1.12.3 => 1.12.4
- YTFE (YouTube Frontend) Linux i686 1.12.3 => 1.12.4
- YTFE (YouTube Frontend) OpenBSD AMD64 1.12.3 => 1.12.4
Dátum: 2022.02.04. 23:28:30 #

2022.01.30.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.12.2 => v1.12.3
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.12.2 => v1.12.3
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.12.2 => v1.12.3
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.12.2 => v1.12.3
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.12.2 => v1.12.3
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.12.2 => v1.12.3
Dátum: 2022.01.30. 16:35:42 #

2022.01.25.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.12.1 => v1.12.2
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.12.1 => v1.12.2
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.12.1 => v1.12.2
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.12.1 => v1.12.2
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.12.1 => v1.12.2
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.12.1 => v1.12.2
Dátum: 2022.01.25. 20:54:13 #

2022.01.07.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.12.0 => v1.12.1
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.12.0 => v1.12.1
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.12.0 => v1.12.1
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.12.0 => v1.12.1
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.12.0 => v1.12.1
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.12.0 => v1.12.1
Dátum: 2022.01.07. 15:59:46 #