2021.11.18.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.10.3 => v1.10.4
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.10.3 => v1.10.4
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.10.3 => v1.10.4
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.10.3 => v1.10.4
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.10.3 => v1.10.4
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.10.3 => v1.10.4
Dátum: 2021.11.18. 20:26:15 #

2021.11.16.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.10.2 => v1.10.3
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.10.2 => v1.10.3
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.10.2 => v1.10.3
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.10.2 => v1.10.3
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.10.2 => v1.10.3
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.10.2 => v1.10.3
Dátum: 2021.11.16. 23:17:22 #

2021.11.13.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.10.1 => v1.10.2
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.10.1 => v1.10.2
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.10.1 => v1.10.2
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.10.1 => v1.10.2
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.10.1 => v1.10.2
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.10.1 => v1.10.2
Dátum: 2021.11.13. 19:14:37 #

2021.11.05.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.10.0 => v1.10.1
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.10.0 => v1.10.1
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.10.0 => v1.10.1
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.10.0 => v1.10.1
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.10.0 => v1.10.1
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.10.0 => v1.10.1
Dátum: 2021.11.05. 20:51:20 #

2021.11.03.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.9.0 => v1.10.0
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.9.0 => v1.10.0
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.9.0 => v1.10.0
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.9.0 => v1.10.0
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.9.0 => v1.10.0
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.9.0 => v1.10.0
Dátum: 2021.11.03. 21:56:10 #