2022.01.30.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.12.2 => v1.12.3
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.12.2 => v1.12.3
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.12.2 => v1.12.3
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.12.2 => v1.12.3
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.12.2 => v1.12.3
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.12.2 => v1.12.3
Dátum: 2022.01.30. 16:35:42 #

2022.01.25.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.12.1 => v1.12.2
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.12.1 => v1.12.2
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.12.1 => v1.12.2
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.12.1 => v1.12.2
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.12.1 => v1.12.2
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.12.1 => v1.12.2
Dátum: 2022.01.25. 20:54:13 #

2022.01.07.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.12.0 => v1.12.1
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.12.0 => v1.12.1
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.12.0 => v1.12.1
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.12.0 => v1.12.1
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.12.0 => v1.12.1
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.12.0 => v1.12.1
Dátum: 2022.01.07. 15:59:46 #

2021.12.23.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.11.1 => v1.12.0
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.11.1 => v1.12.0
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.11.1 => v1.12.0
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.11.1 => v1.12.0
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.11.1 => v1.12.0
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.11.1 => v1.12.0
Dátum: 2021.12.23. 21:06:09 #

2021.12.09.

Feltöltve:

- Integer Input ((Cross-platform))
- DateTimePicker v1.0.0 ((Cross-platform))
Dátum: 2021.12.09. 15:27:04 #