2023.11.26.

Frissítve:

- FTPMount v1.0.1 => v1.0.2
- Configuration parser for UNIX shell v1.0.0 => v1.0.1
- PassHandler v1.0.1 => v1.0.2
- YTFE (YouTube Frontend) Manual: 1.19.3 => 1.19.4
- YTFE (YouTube Frontend) FreeBSD AMD64 GTK2: 1.19.3 => 1.19.4
- YTFE (YouTube Frontend) Solaris AMD64 GTK2: 1.19.3 => 1.19.4
- YTFE (YouTube Frontend) Linux AMD64 GTK2: 1.19.3 => 1.19.4
- YTFE (YouTube Frontend) Linux AMD64 Qt5: 1.19.3 => 1.19.4
- YTFE (YouTube Frontend) Linux i686 GTK2: 1.19.3 => 1.19.4
- YTFE (YouTube Frontend) OpenBSD (7.3+) AMD64 GTK2: 1.19.3 => 1.19.4
- YTFE (YouTube Frontend) OpenBSD (7.2-) AMD64 GTK2: 1.19.3 => 1.19.4
- YTFE (YouTube Frontend) macOS M1 Cocoa: 1.19.3 => 1.19.4
- YTFE (YouTube Frontend) OSX Core 2 Cocoa: 1.19.3 => 1.19.4
- YTFE (YouTube Frontend) OSX Core Cocoa: 1.19.3 => 1.19.4
Dátum: 2023.11.26. 19:19:12 #

2023.11.21.

Frissítve:

- FTPMount: 1.0.0 => 1.0.1

Dátum: 2023.11.21. 02:27:38 #

2023.11.17.

Frissítve:

- YTFE (YouTube Frontend) Manual: 1.19.2 => 1.19.3
- YTFE (YouTube Frontend) FreeBSD AMD64 GTK2: 1.19.2 => 1.19.3
- YTFE (YouTube Frontend) Solaris AMD64 GTK2: 1.19.2 => 1.19.3
- YTFE (YouTube Frontend) Linux AMD64 GTK2: 1.19.2 => 1.19.3
- YTFE (YouTube Frontend) Linux i686 GTK2: 1.19.2 => 1.19.3
- YTFE (YouTube Frontend) OpenBSD (7.3+) AMD64 GTK2: 1.19.2 => 1.19.3
- YTFE (YouTube Frontend) Linux AMD64 Qt5: 1.19.2 => 1.19.3
- YTFE (YouTube Frontend) OpenBSD (7.2-) AMD64 GTK2: 1.19.2 => 1.19.3
- YTFE (YouTube Frontend) macOS M1 Cocoa: 1.19.2 => 1.19.3
- YTFE (YouTube Frontend) OSX Core 2 Cocoa: 1.19.2 => 1.19.3
- YTFE (YouTube Frontend) OSX Core Cocoa: 1.19.2 => 1.19.3
Dátum: 2023.11.17. 21:36:27 #

2023.11.10.

Frissítve:

- YTFE (YouTube Frontend) Manual: 1.19.1 => 1.19.2
- YTFE (YouTube Frontend) FreeBSD AMD64 GTK2: 1.19.1 => 1.19.2
- YTFE (YouTube Frontend) Solaris AMD64 GTK2: 1.19.1 => 1.19.2
- YTFE (YouTube Frontend) Linux AMD64 GTK2: 1.19.1 => 1.19.2
- YTFE (YouTube Frontend) Linux i686 GTK2: 1.19.1 => 1.19.2
- YTFE (YouTube Frontend) OpenBSD (7.3+) AMD64 GTK2: 1.19.1 => 1.19.2
- YTFE (YouTube Frontend) Linux AMD64 Qt5: 1.19.1 => 1.19.2
- YTFE (YouTube Frontend) OpenBSD (7.2-) AMD64 GTK2: 1.19.1 => 1.19.2
- YTFE (YouTube Frontend) macOS M1 Cocoa: 1.19.1 => 1.19.2
- YTFE (YouTube Frontend) OSX Core 2 Cocoa: 1.19.1 => 1.19.2
- YTFE (YouTube Frontend) OSX Core Cocoa: 1.19.1 => 1.19.2
Dátum: 2023.11.10. 00:09:17 #

2023.10.30.

Feltöltve:

- YTFE (YouTube Frontend) v1.19.1 OSX Core Cocoa
- YTFE (YouTube Frontend) v1.19.1 OSX Core 2 Cocoa
- YTFE (YouTube Frontend) v1.19.1 macOS M1 Cocoa

Frissítve:

- YTFE (YouTube Frontend) FreeBSD AMD64 GTK2: 1.19.0 => 1.19.1
- YTFE (YouTube Frontend) Linux i686 GTK2: 1.19.0 => 1.19.1
- YTFE (YouTube Frontend) Linux AMD64 GTK2: 1.19.0 => 1.19.1
- YTFE (YouTube Frontend) Linux AMD64 Qt5: 1.19.0 => 1.19.1
- YTFE (YouTube Frontend) OpenBSD (7.3+) AMD64 GTK2: 1.19.0 => 1.19.1
- YTFE (YouTube Frontend) OpenBSD (7.2-) AMD64 GTK2: 1.19.0 => 1.19.1
- YTFE (YouTube Frontend) Solaris AMD64 GTK2: 1.19.0 => 1.19.1
- YTFE (YouTube Frontend) Manual: 1.19.0 => 1.19.1
Dátum: 2023.10.30. 02:17:49 #