2024.07.10.

Frissítve:

- YTFE (YouTube Frontend) Manual: v1.20.5 => v1.20.6
- YTFE (YouTube Frontend) FreeBSD AMD64 GTK2: v1.20.5 => v1.20.6
- YTFE (YouTube Frontend) Solaris AMD64 GTK2: v1.20.5 => v1.20.6
- YTFE (YouTube Frontend) Linux AMD64 GTK2: v1.20.5 => v1.20.6
- YTFE (YouTube Frontend) Linux i686 GTK2: v1.20.5 => v1.20.6
- YTFE (YouTube Frontend) OpenBSD (7.3 and 7.4) AMD64 GTK2: v1.20.5 => v1.20.6
- YTFE (YouTube Frontend) Linux AMD64 Qt5: v1.20.5 => v1.20.6
- YTFE (YouTube Frontend) OpenBSD (7.2-) AMD64 GTK2: v1.20.5 => v1.20.6
- YTFE (YouTube Frontend) macOS M1 Cocoa: v1.20.5 => v1.20.6
- YTFE (YouTube Frontend) OSX Core 2 Cocoa: v1.20.5 => v1.20.6
- YTFE (YouTube Frontend) OSX Core Cocoa: v1.20.5 => v1.20.6
- YTFE (YouTube Frontend) OpenBSD (7.3+) AMD64 Qt5: v1.20.5 => v1.20.6
Dátum: 2024.07.10. 22:56:31 #

2024.06.28.

Frissítve:

- Connecting socket helper unit (C version): v1.0.0 => v1.0.1
- Connecting socket helper unit (Pascal version): v1.0.0 => v1.0.1
- Listening socket helper unit (C version): v1.0.0 => v1.0.1
- Listening socket helper unit (Pascal version): v1.0.0 => v1.0.1
Dátum: 2024.06.28. 19:56:23 #

2024.06.27.

Frissítve:

- Argument forwarder unit (C version): v1.0.2 => v1.1.0
- Argument forwarder unit (Pascal version): v1.0.0 => v1.1.0
- Configuration parser unit (C version): v1.2.2 => v1.3.0
- Configuration parser unit (Pascal version): v1.0.1 => v1.1.0
- Worker process unit (C version): v1.0.1 => v1.1.0
- Worker process unit (Pascal version): v1.0.0 => v1.1.0
- Worker thread unit (C version): v1.0.0 => v1.1.0
- Worker thread unit (Pascal version): v1.0.0 => v1.1.0
Dátum: 2024.06.27. 11:27:42 #

2024.06.26.

Frissítve:

- Remove Args From URL: v1.0.2 => v1.0.3
- Extract Encoded URL From Redirect Link: v1.3.0 => v1.3.1
- UNIX daemon unit (Pascal version): v1.1.0 => v1.1.1
- UNIX daemon unit (C version): v1.1.1 => v1.1.2
- Memory Dump Series Comparator: v1.0.0 => v1.0.1
- ZIP2LHA: v1.0.0 => v1.0.1
- PassHandler: v1.0.5 => v1.0.5
- MakePass: v2.0.1 => v2.0.2
- FTPMount: v1.0.4 => v1.0.5
- Logger unit (Pascal version): v1.0.0 => v2.0.0
- Logger unit (C version): v1.0.2 => v2.0.0
Dátum: 2024.06.26. 20:03:04 #

2024.06.24.

Feltöltve:

- Listening socket helper unit (Pascal version) v1.0.0
- Connecting socket helper unit (Pascal version) v1.0.0

Frissítve:

- Dynamic library handler unit (Pascal version): v1.0.0 => v1.1.0
- Dynamic library handler unit (C version): v1.0.1 => v1.1.0
Dátum: 2024.06.24. 16:20:53 #