2021.06.07.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.5.0 => v1.6.0
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.5.0 => v1.6.0
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.5.0 => v1.6.0
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.5.0 => v1.6.0
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.5.0 => v1.6.0
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.5.0 => v1.6.0
Dátum: 2021.06.07. 21:54:43 #

2021.05.17.

Frissítve:

AMTime 1.0.0 -> 1.0.1
Dátum: 2021.05.17. 21:30:01 #

2021.04.11.

Feltöltve:

- vbcc 0.9g ((Cross-platform))

Frissítve:

- vasm 1.8g => 1.8j
- vlink 0.16c => 0.16g
Dátum: 2021.04.11. 09:38:37 #

2021.04.01.

Frissítve:

- Perpetual Cookie ((Cross-platform)) v1.0.0. -> v1.0.1
Dátum: 2021.04.01. 13:01:03 #

2021.03.30.

Feltöltve:

- Perpetual Cookie ((Cross-platform))
Dátum: 2021.03.30. 13:58:57 #