2022.08.24.

Frissítve:

- YTFE (YouTube Frontend) Manual: 1.16.0 => 1.17.0
- YTFE (YouTube Frontend) FreeBSD AMD64 GTK2: 1.16.0 => 1.17.0
- YTFE (YouTube Frontend) Solaris AMD64 GTK2: 1.16.0 => 1.17.0
- YTFE (YouTube Frontend) Linux AMD64 GTK2: 1.16.0 => 1.17.0
- YTFE (YouTube Frontend) Linux i686 GTK2: 1.16.0 => 1.17.0
- YTFE (YouTube Frontend) OpenBSD AMD64 GTK2: 1.16.0 => 1.17.0
- YTFE (YouTube Frontend) Linux AMD64 Qt5: 1.16.0 => 1.17.0
Dátum: 2022.08.24. 14:05:14 #

2022.08.21.

Frissítve:

- DateTimePicker: v1.1.0 => v2.0.0
Dátum: 2022.08.21. 20:08:22 #

2022.08.15.

Frissítve:

- DateTimePicker: v1.0.0 => v1.1.0
Dátum: 2022.08.15. 15:09:26 #

2022.08.12.

Frissítve:

- YTFE (YouTube Frontend) Manual: 1.15.1 => 1.16.0
- YTFE (YouTube Frontend): FreeBSD AMD64 GTK2 1.15.1 => 1.16.0
- YTFE (YouTube Frontend): Solaris AMD64 GTK2 1.15.1 => 1.16.0
- YTFE (YouTube Frontend): Linux AMD64 GTK2 1.15.1 => 1.16.0
- YTFE (YouTube Frontend): Linux i686 GTK2 1.15.1 => 1.16.0
- YTFE (YouTube Frontend): OpenBSD AMD64 GTK2 1.15.1 => 1.16.0
- YTFE (YouTube Frontend): Linux AMD64 Qt5 1.15.1 => 1.16.0
Dátum: 2022.08.12. 23:11:35 #

2022.08.08.

Frissítve:

- YoctoAjax: v1.0.0 -> v1.1.0
Dátum: 2022.08.08. 19:02:45 #