2021.01.23.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.5.0 => v1.5.1
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.5.0 => v1.5.1
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.5.0 => v1.5.1
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.5.0 => v1.5.1
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.5.0 => v1.5.1
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.5.0 => v1.5.1
Dátum: 2021.01.23. 17:45:32 #

2021.01.19.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.4.0 => v1.5.0
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.4.0 => v1.5.0
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.4.0 => v1.5.0
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.4.0 => v1.5.0
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.4.0 => v1.5.0
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.4.0 => v1.5.0
Dátum: 2021.01.19. 18:07:19 #

2021.01.08.

Frissítve:

- BGAFC BBCode Interpreter v4.2.0 -> v4.2.1
Dátum: 2021.01.08. 16:34:17 #

2020.12.21.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.3.0 => v1.4.0
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.3.0 => v1.4.0
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.3.0 => v1.4.0
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.3.0 => v1.4.0
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.3.0 => v1.4.0
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.3.0 => v1.4.0
Dátum: 2020.12.21. 21:11:56 #

2020.12.19.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.2.2 => v1.3.0
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.2.2 => v1.3.0
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.2.2 => v1.3.0
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.2.2 => v1.3.0
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.2.2 => v1.3.0
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.2.2 => v1.3.0
Dátum: 2020.12.19. 21:50:15 #