2021.07.02.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.7.1 => v1.7.2
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.7.1 => v1.7.2
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.7.1 => v1.7.2
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.7.1 => v1.7.2
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.7.1 => v1.7.2
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.7.1 => v1.7.2


Dátum: 2021.07.02. 09:46:20 #

2021.06.26.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.7.0 => v1.7.1
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.7.0 => v1.7.1
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.7.0 => v1.7.1
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.7.0 => v1.7.1
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.7.0 => v1.7.1
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.7.0 => v1.7.1
Dátum: 2021.06.26. 21:15:38 #

2021.06.17.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.6.0 => v1.7.0
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.6.0 => v1.7.0
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.6.0 => v1.7.0
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.6.0 => v1.7.0
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.6.0 => v1.7.0
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.6.0 => v1.7.0
Dátum: 2021.06.17. 14:38:56 #

2021.06.07.

Frissítve:

- YTFE FreeBSD AMD64 (FreeBSD) v1.5.0 => v1.6.0
- YTFE Linux AMD64 (Linux) v1.5.0 => v1.6.0
- YTFE Linux i686 (Linux) v1.5.0 => v1.6.0
- YTFE OpenBSD AMD64 (OpenBSD) v1.5.0 => v1.6.0
- YTFE Solaris AMD64 (Solaris) v1.5.0 => v1.6.0
- YTFE Manual ((Cross-platform)) v1.5.0 => v1.6.0
Dátum: 2021.06.07. 21:54:43 #

2021.05.17.

Frissítve:

AMTime 1.0.0 -> 1.0.1
Dátum: 2021.05.17. 21:30:01 #